Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận kinh doanh
024 7301 2134
Vũ Hồng Nhung

Vũ Hồng Nhung

kd03@nanosoft.vn

0971 832 688

Liên hệ với tôi qua:

Nguyễn Minh Thắng

Nguyễn Minh Thắng

thangnm@nanosoft.vn

0914 633 643

Liên hệ với tôi qua:

Dương Thanh Hoàng

Dương Thanh Hoàng

hoangdt@nanosoft.vn

094 326 5668

Liên hệ với tôi qua:

Đinh Văn Định

Đinh Văn Định

dinhdv@nanosoft.vn

081 263 8888

Liên hệ với tôi qua:

Mr Quang Hạnh

Mr Quang Hạnh

hanhcv@nanosoft.vn

0914 322 282

Liên hệ với tôi qua:

Bộ phận hỗ trợ
1900 4757
Support 24/7

Support 24/7

support@nanosoft.vn

1900 47 57

Liên hệ với tôi qua:

Hotline: 081 263 8888
Email: info@nanosoft.vn

Các tính năng chính của phần mềm

TT Yêu cầu Mô tả chi tiết
1 Quản trị hệ thống
  Đăng nhập Sử dụng để một tài khoản đăng nhập vào hệ thống, ghi nhận thông tin quá trình đăng nhập
  Nhật ký sử dụng Quản lý nhật ký, xem nhật ký sử dụng hệ thống của các tài khoản (ghi logs hệ thống)
  Quản lý tài khoản Quản lý tài khoản người dùng hệ thống
  Phân quyền Cho phép quản lý quản trị hệ thống phần quyền cho các tài khoản
  Quản lý bảng làm việc Thiết lập, cấu hình hiển thị các chức năng, module theo từng tài khoản đăng nhập
  Tự động gửi email Thực hiện công việc gửi mail tới một địa chỉ mail được chỉ định. Chức năng kết nối được các hệ thống mail server khác nhau (như gmail, hotmail,…) để thực hiện gửi mail
  Tự động gửi SMS Thực hiện công việc gửi SMS tới một hoặc nhiều sđt được chỉ định. Chức năng kết nối được các hệ thống server gửi SMS của các nhà mạng khác nhau (như Vietel, VNPT, Mobi,…) để thực hiện gửi SMS
2 Quản trị danh mục
  Danh mục cán bộ, nhân viên Quản lý danh mục cán bộ, nhân viên
  Danh mục công ty Quản lý danh mục công ty
  Danh mục thực phẩm nhập khẩu Quản lý danh mục thực phẩm nhập khẩu
  Danh mục trạng thái Quản lý danh mục trạng thái
  Danh mục khoa-phòng Quản lý danh mục khoa-phòng
  Danh mục kho Quản lý danh mục kho
  Danh mục đơn vị tính Quản lý danh mục đơn vị tính
  Danh mục tin nhắn mẫu Quản lý danh mục tin nhắn mẫu
  Danh mục email mẫu Quản lý danh mục email mẫu
  Danh mục nguồn gốc xuất xứ Quản lý danh mục nguồn gốc xuất xứ
  Danh mục nhóm chỉ tiêu, chỉ tiêu Quản lý danh mục nhóm chỉ tiêu, chỉ tiêu
3 Bộ phận tiếp nhận
  Đăng ký Chức năng cho phép khách hàng đăng ký được thông tin kiểm nghiệm hoặc nhân viên có thể đăng ký cho khách hàng. Sử dụng mã hóa barcode để dễ dàng nhận diện khách hàng.
  Nhận mẫu Cán bộ tiếp nhận tiếp nhận mẫu, nhập thông tin mẫu tiếp nhận vào hệ thống. Sử dụng mã hóa barcode để dễ dàng nhận diện mẫu.
  Báo giá Cho phép cán bộ tiếp nhận xây dựng báo giá, gửi báo giá cho khách hàng
  Tra cứu Cho phép cán bộ tiếp nhận tra cứu được thông tin các chi tiêu vilas để tham khảo khi chỉ định các chỉ tiêu kiểm nghiệm
  Báo cáo tổng hợp danh sách đăng ký kiểm nghiệm Tổng hợp được danh sách khách hàng đăng ký kiểm nghiệm, theo dõi được ai đã gửi mẫu ai chưa gửi
  Báo cáo tổng hợp tiếp nhận mẫu - Cho phép kết xuất thống kê theo chỉ tiêu, theo nền mẫu, theo quản lý của Khách hàng.
- Kết xuất thống kê các chỉ tiêu được công nhận Vilas; - Kết xuất thống kê mẫu kiểm nghiệm theo từ khóa.
- Thống kê được số liệu theo đối tượng mẫu.
4 Bộ phận xử lý mẫu
  Đặt hàng mẫu kiêm nghiệm từ nhà thầu phụ Cho phép lưu thông tin gửi các mẫu kiểm trả từ nhà thầu phụ để theo dõi
  Quản lý kết quả kiểm nghiệm từ nhà thầu phụ Nhập và theo dõi được kết quả kiểm nghiệm các mẫu từ các nhà thầu phụ
  Báo cáo tổng hợp mẫu đặt hàng nhà thầu phụ Tổng hợp mẫu đặt hàng nhà thầu phụ
5 Quản lý kho mẫu
  Nhập kho mẫu Nhập kho thành công các mẫu để lưu kho
  Xuất kho mẫu, xuất hủy, kiểm kê Ghi nhận thành công thông tin xuất kho các mẫu theo yêu cầu. Cân mẫu (phần mềm kết nối với Cân để lấy số liệu cân đưa vào phần mềm)
  Báo cáo danh sách mẫu tồn Báo cáo thông kê các mẫu tồn để theo dõi,
  Báo cáo danh sách mẫu hủy Báo cáo tổng hợp các mẫu bị hủy để theo dõi, báo cáo lãnh đạo
6 Quản lý khoa Labo
  Phân công kiểm nghiệm Trưởng khoa phân công kiểm nghiệm cho các kiểm nghiệm viên
  Yêu cầu xuất kho Chuyên viên gửi yêu cầu bộ phận kho cân mẫu
  Kiểm nghiệm mẫu Quản lý quá trình kiểm nghiệm mẫu của chuyên viên
  Quản lý kết quả kiểm nghiệm Trưởng khoa duyệt kết quả và chuyển trạng thái mẫu
  Xử lý thông tin chậm mẫu Trường hợp thời gian kiểm nghiệm mẫu bị chậm, cần thông báo tới trưởng khoa và khoa đảm bảo chât lượng để phối hợp xử lý
  Báo cáo danh sách mẫu kiểm nghiệm Báo cáo tổng hợp danh sách mẫu đã gửi kiểm nghiệm theo khung thời gian
  Báo cáo danh sách mẫu có kết quả Báo cáo các mẫu có kết quả, tổng hợp theo ngày
  Báo cáo danh sách mẫu chậm Báo cáo các mẫu chậm trả kết quả để báo cáo lãnh đạo
7 Quản lý khoa Đảm bảo chất lượng
  Quản lý soát xét hồ sơ Khoa đảm bảo chất lượng sẽ kiểm tra, duyệt kết quả của bộ phận Labo (sử dụng chữ ký điện tử bằng hình thức scan chứ ký cán bộ)
  Tra cứu lịch sử kiểm nghiệm Cho phép chuyên viên tìm kiếm các kết quả mẫu tương tự, xem được lịch sử của các lần kiểm nghiệm với cùng mẫu kết quả đó
  Xử lý gộp, tách chi tiêu Cho phép thực thiện gộp, tách chỉ tiêu khi trả kết quả theo yêu cầu của khách hàng
  Cảnh báo quá hạn trả kết quả Khoa đảm báo chất lượng thực hiện được việc gửi cảnh báo tới (nếu có vấn đề) các bộ phận liên quan
  Báo cáo danh sách mẫu khiếu nại Báo cáo thống kê các mẫu có khiếu nại từ khách hàng
  Báo cáo danh sách mẫu quá hạn Báo cáo thống kê các mẫu có khiếu nại từ khách hàng
  Báo cổng tổng hợp tình hình xử lý hồ sơ triểm tra Báo cáo lãnh đạo theo tuần/tháng/năm tình hình xử lý hồ sơ kiểm tra nhà nước
8 Phòng Tổ chức hành chính 
  Quản lý cấp số hồ sơ Phòng tổ chức hành chính sẽ tiến hành cấp số, đóng dấu khóa cho các mã hồ sơ
  Thông báo trả kết quả Sau khi khoa quản lý chất lượng duyệt kết quả sẽ chuyển kết quả sang cho phòng tổ chức hành chính, sẽ gửi các thông báo tới khách hàng để đến lấy kết quả
  Báo cáo danh sách đã cấp số hồ sơ Dữ liệu đầu ra (Output Data)
  Báo cáo danh sách trả kết quả Thống kê tất cả các mẫu trong ngày, tháng hoặc là năm
9 Phòng tài chính kế toán 
  Quản lý giá dịch vụ Cho phép phòng kế toán quản lý giá các loại dịch vụ
  Quản lý thu phí Kế toán thực hiện công việc lập phiếu thu và thu phí của khách hàng
  Quản lý công nợ Cho phép chuyên viên thu phí thu hồi công nợ đối với các khách hàng nợ
  Xuất hóa đơn tài chính Kết nối với hệ thống hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn, hoặc xuất trực tiếp hóa đơn trên hệ thống
  Báo cáo tổng hợp thu phí Bộ phận tài chính kế toán sẽ lập các báo cáo tổng hợp tình hình về thu phí theo ngày, tháng
  Báo cáo thu phí - Chi tiết Bộ phận tài chính kế toán sẽ lập các báo cáo chi tiết thu phí theo từng khách hàng, theo mẫu trong khoảng thời gian
  Báo cáo Theo dõi tiền mặt Tại đây phòng kế toán sẽ theo dõi trong ngày hôm nay hoặc một ngày bất kì nào đó có bao nhiêu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt
  Báo cáo theo dõi hóa đơn Tại đây phòng kế toán sẽ theo dõi trong ngày hôm nay hoặc một ngày bất kì nào đó có bao nhiêu hóa đơn và từng hóa đơn sẽ có số tiền là bao nhiêu
  Báo cáo theo dõi công nợ Theo dõi được công nợ từng khách hàng
  Báo cáo cảnh báo nợ quá hạn Hệ thống báo cáo các công nợ quá hạn trả để kế toán dễ dàng theo dõi
10 Phòng Kế hoạch, Vật tư và Công nghệ thông tin
  Quy trình quản trị vật tư – hóa chất chung
  Quản lý giá vật tư, hóa chất Quản lý giá nhập, giá xuất quy định khi nhập, xuất vật tư để quản lý được giá vốn đầu vào cho đơn vị
  Nhập mới vật tư, hóa chất Nhập mua mới vật tư, hóa chất  (từ nguồn cung cấp bên ngoài từ nhà cung cấp)
  Xuất vật tư, hóa chất Xuất vật tư, hóa chất cho các khoa Labo, xuất sử dụng
  Quản lý xuất điều chuyển giữa các kho Xuất điều chuyển số lượng vật tư, hóa chất nội bộ giữa các kho
  Kiểm tra tồn vật tư, hóa chất Kiểm tra tồn của một vật tư, hóa chất bất kỳ
  Kiểm kê, đối chiếu Kiểm kê, đối chiếu số liệu vật tư, hóa chất theo sổ sách và theo thực tế
  Thẻ kho Theo dõi, truy viết hoạt động nhập - xuất của một vật tư, hóa chất bất kỳ
  Báo cáo nhập kho Báo cáo tổng hợp nhập kho
  Báo cáo xuất kho Báo cáo tổng hợp xuất kho
  Báo cáo Nhập-Xuất-Tồn Báo cáo thông kê nhập xuất tồn của vật tư hóa chất
  Báo cáo quá hạn Báo cáo thông kê vật tư hóa chất quá hạn
  Báo cáo hủy vật tư, hóa chất Báo cáo hủy vật tư, hóa chất
 

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLKUaRdZ9gClgxwRPKy9C7QY6P3sdpnwAfKkZgMpHxAdLb0A/viewform
Support
Hãy gọi tới số 1900 4757 chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ bạn xử lý mọi sự cố phát sinh 24/7.
Hotline
081.263.8888 - 0914.633.643 - 1900 4757 Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn cụ thể về các giải pháp
Email
Hãy gửi yêu cầu của bạn tới địa chỉ Email: info@nanosoft.vn. Chúng tôi sẽ giải quyết và phản hồi một cách nhanh nhất.
[A]: Số 2 C9B Tô Hiệu - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
[O]: Số 1 ngách 163/8 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
[T]: 1900 4757 - Fax: 024 7301 2134
[W]: www.nanosoft.com.vn - [E]: info@nanosoft.vn
Thông tin liên hệ các bộ phận
Bộ phận kinh doanh
024 7301 2134
Bộ phận hỗ trợ
1900 4757
Thành viên của các tổ chức
Dun
Hệ thống đối tác
Công ty sáng tạo việt
Liên hệ với chúng tôi
© Bản quyền thuộc về Nanosoft.com.vn -
Phiên bản mobile