Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận kinh doanh
024 7301 2134
Vũ Hồng Nhung

Vũ Hồng Nhung

kd03@nanosoft.vn

0971 832 688

Liên hệ với tôi qua:

Nguyễn Minh Thắng

Nguyễn Minh Thắng

thangnm@nanosoft.vn

0914 633 643

Liên hệ với tôi qua:

Dương Thanh Hoàng

Dương Thanh Hoàng

hoangdt@nanosoft.vn

094 326 5668

Liên hệ với tôi qua:

Đinh Văn Định

Đinh Văn Định

dinhdv@nanosoft.vn

081 263 8888

Liên hệ với tôi qua:

Mr Quang Hạnh

Mr Quang Hạnh

hanhcv@nanosoft.vn

0914 322 282

Liên hệ với tôi qua:

Bộ phận hỗ trợ
1900 4757
Support 24/7

Support 24/7

support@nanosoft.vn

1900 47 57

Liên hệ với tôi qua:

Hotline: 081 263 8888
Email: info@nanosoft.vn

Thông tư 54/2017/TT-BYT: Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám chữa bệnh

Cập nhật: 17/09/2018
Lượt xem: 3172

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 54/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin và hướng dẫn xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Thông tư này áp dụng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. HIS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Hospital Information System” được dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin bệnh viện”.

2. LIS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Laboratory Information System” được dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin xét nghiệm”.

3. RIS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Radiology Information System” được dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh”.

4. PACS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Picture Archiving and Communication System” được dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh”.

5. EMR là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Electronic Medical Record” được dịch sang tiếng Việt là “Bệnh án điện tử”.

6. CDR là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Clinical Data Repository” được dịch sang tiếng Việt là “Kho dữ liệu lâm sàng”.

7. CDSS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Clinical Decision Support System” được dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng”.

8. Tiêu chuẩn HL7 là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Health Level 7 Standard” là tiêu chuẩn quốc tế cung cấp giao thức về quản lý, trao đổi và tích hợp thông tin y tế điện tử giữa các hệ thống thông tin y tế.

9. Tiêu chuẩn HL7 CDA chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Health Level 7 Clinical Document Architecture” là tài liệu có cấu trúc dựa trên định dạng XML quy định cấu trúc và ngữ nghĩa dữ liệulâm sàng phục vụ mục tiêu trao đổi dữ liệu giữa các bên liên quan.

10. CCD là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Continuity of Care Document” được dịch sang tiếng Việt là tập tin điện tử về tài liệu chăm sóc sức khỏe liên tục.

11. DICOM là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Digital Imaging Communication in Medicine” là tiêu chuẩn quốc tế để truyền tải, lưu trữ, truy xuất, in ấn, xử lý và hiển thị thông tin hình ảnh y khoa.

Điều 3. Ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm 08 nhóm tiêu chí về: Hạ tầng, phần mềm quản lý điều hành, HIS, RIS- PACS, LIS, phi chức năng, bảo mật và an toàn thông tin, EMR được quy định tại Phụ lục I Thông tư này.

Điều 4. Nguyên tắc xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin

1. Mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xác định theo bảng tổng hợp tiêu chí để đánh giá mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

2. Bảo đảm nguyên tắc khách quan, chính xác và trung thực.

3. Phải đạt tất cả tiêu chí ở mức đánh giá. Nếu có ít nhất 01 tiêu chí không đạt thì xếp ở mức thấp hơn liền kề.

Điều 5. Hướng dẫn việc xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin

1. Căn cứ vào quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định đầu tư theo thẩm quyền và ban hành quyết định xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở phụ trách. Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập Hội đồng chuyên môn hoặc thuê tổ chức độc lập để tư vấn việc xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở phụ trách.

2. Quyết định xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và gửi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế.

3. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về việc xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở phụ trách; có trách nhiệm xác định lại mức ứng dụng công nghệ thông tin nếu cơ quan quản lý y tế cấp trên kiểm tra phát hiện mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa phù hợp với văn bản báo cáo.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2018.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; công bố mức ứng dụng công nghệ thông tincủa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục Công nghệ thông tin (http://ehealth.gov.vn).

b) Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tham gia công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Sở Y tế và Y tế Bộ, ngành có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này theo thẩm quyền quản lý; định kỳ vào tháng 12 hằng năm tổng hợp báo cáo Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác định mức ứng dụng công nghệ thông tinvà có văn bản báo cáo (mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư này) cơ quan quản lý y tế cấp trên trực tiếp, cụ thể như sau:

a) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế: Văn bản báo cáo mức ứng dụng công nghệ thông tin gửi về Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế.

b) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, văn bản báo cáo mức ứng dụng công nghệ thông tin gửi về Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an, văn bản báo cáo mức ứng dụng công nghệ thông tin gửi về Cục Y tế - Bộ Công an; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải, văn bản báo cáo mức ứng dụng công nghệ thông tin gửi về Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông Vận tải.

c) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này): Văn bản báo cáo mức ứng dụng công nghệ thông tin gửi về Sở Y tế nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở.

d) Định kỳ vào tháng 12 hằng năm báo cáo cơ quan quản lý y tế cấp trên trực tiếp về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban về các vấn đề XH của Quốc hội (để giám sát);
- Ủy ban Quốc gia về CNTT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
UBND các tnh, thành phố trực thuộc TU;
- Bộ trưởng và các Thứ tr
ưởng BYT;
- Phòng Công báo, 
Cổng TTĐT CP;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc BYT;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Sở Y tế t
nh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, PC, CNTT (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

PHỤ LỤC 1

BỘ TIÊU CHÍ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Nhóm tiêu chí hạ tầng

TT

Tiêu chí

Mức

1

Trang bị máy tính tối thiểu phải đáp ứng triển khai ứng dụng CNTT

mức 1

2

Mạng nội bộ (LAN)

3

Đường truyền kết nối Internet

4

Máy chủ chuyên dụng (máy chủ ứng dụng/máy chủ cơ sở dữ liệu - CSDL)

mức 2

5

Phòng máy chủ (thiết bị phòng cháy, cha cháy; thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ m; thiết bị kiểm soát người vào/ra)

6

Phần mềm hệ thống (hệ điều hành, hệ quản trị CSDL) vn còn được hỗ trợ từ nhà sản xuất (ngoại trừ phần mềm mã nguồn mở)

7

Thiết bị tường lửa

8

Thiết bị lưu trữ (Máy chủ lưu trữ hoặc thiết bị lưu trữ ngoài)

mức 3

9

Thiết bị đọc mã vạch

10

Máy in mã vạch

11

Hệ thống lưu trữ (SAN/NAS)

mức 4

12

Hệ thống lấy số xếp hàng

13

Màn hình hiển thị (số xếp hàng)

14

Bảng thông báo điện tử (Thông báo bản tin bệnh viện, giá dịch vụ y tế,...)

mức 5

15

Thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh)

mức 6

16

Camera an ninh bệnh viện

17

Mạng LAN không dây (wireless)

18

Kios thông tin (cho phép bệnh nhân và người nhà tra cứu thông tin về bệnh viện, thông tin khám bệnh, chữa bệnh)

mức 7

19

Phần mềm giám sát mạng bệnh viện

II. Nhóm tiêu chí phần mm quản lý điều hành

TT

Tiêu chí

Mc

20

Quản lý tài chính - kế toán

Cơ bản

21

Quản lý tài sản, trang thiết bị

22

Quản lý nhân lực

23

Quản lý văn bản

Nâng cao

24

Chỉ đạo tuyến

25

Trang thông tin điện tử

26

Thư điện tử nội bộ

27

Quản lý đào tạo

28

Quản lý nghiên cứu khoa học

29

Quản lý chất lượng bệnh viện

III. Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)

TT

Tiêu chí

Mức

30

Quản trị hệ thống (Quản lý người dùng, quản lý cấu hình)

mc 1

31

Quản lý danh mục dùng chung

32

Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh

33

Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú

34

Quản lý dược (thông tin thuốc)

35

Quản lý viện phí và thanh toán BHYT

36

Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập tin XML)

37

Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng

mức 2

38

Quản lý kết quả cận lâm sàng

39

Quản lý điều trị nội trú

mức 3

40

Quản lý phòng bệnh, giường bệnh

41

Quản lý suất ăn cho bệnh nhân

42

Báo cáo thống kê

43

Quản lý khám sức khỏe

44

Quản lý hàng đợi xếp hàng tự động

mức 4

45

Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao

46

Quản lý trang thiết bị y tế

47

Kết nối với PACS

48

Quản lý khoa/phòng cấp cứu

mức 5

49

Quản lý phòng mổ

50

Quản lý lịch hẹn điều trị

51

Quản lý ngân hàng máu (nếu có)

52

Quản lý thẻ bệnh nhân

53

Quản lý tương tác thuốc/thuốc

mức 6

54

Quản lý phác đồ điều trị

55

Quản lý dinh dưỡng

56

Kê đơn, chỉ định trên máy tính bảng, điện thoại thông minh

57

Quản lý quy trình kỹ thuật

mức 7

58

Quản lý hồ sơ bệnh án

59

Nhận dạng giọng nói hỗ trợ ra chỉ định, ghi lại diễn biến bệnh

60

Tìm kiếm và tra cứu thông tin (KIOS thông tin)

61

Thanh toán viện phí điện tử

IV. Nhóm tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình nh (RIS-PACS)

TT

Tiêu chí

Mức

62

Quản trị hệ thống

Cơ bản

63

Cấu hình quản lý máy chủ PACS

64

Cấu hình quản lý máy trạm PACS

65

Quản lý thông tin chỉ định

66

Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định

67

Giao diện kết nối (Interface) 2 chiều với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh thông dụng (CT, MRI, X-quang, DSA, siêu âm)

68

Interface kết nối, liên thông với HIS:

- RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS, RIS chuyển thông tin chỉ định vào máy chn đoán hình ảnh theo tiêu chuẩn HL7;

- PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ trạm xử lý (workstation) của bác sĩ;

- PACS chuyển đổi hình bệnh lý từ định dạng DICOM sang định dạng JPEG và chuyển cho hệ thống RIS, RIS chuyển trả hình bệnh lý định dạng JPEG cho hệ thống HIS lưu trữ nhằm hoàn thiện hồ sơ bệnh án;

- Liên thông hai chiều báo cáo chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân giữa PACS và HIS (tức là nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận được và ngược lại)

 

69

Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh

70

Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7 bản tin, DICOM

71

Chức năng đo lường

72

Chức năng xử lý hình ảnh 2D

73

Chức năng xử lý hình ảnh 3D

74

Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD cùng với phần mềm xem ảnh DICOM hoặc cung cấp đường dn truy cập hình ảnh trên web

75

Kết xuất báo cáo thống kê

76

Chức năng biên tập và xử lý hình ảnh DICOM

Nâng cao

77

Chức năng nén ảnh theo giải thuật JPEG2000

78

Hỗ trợ xem ảnh DICOM qua WebView

79

Hỗ trợ hội chẩn nhiều điểm cầu (multi-site) chẩn đoán hình ảnh qua mạng (hỗ trợ các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng)

V. Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS)

TT

Tiêu chí

Mức

80

Quản trị hệ thống

Cơ bản

81

Quản lý danh mục

82

Quản lý chỉ định xét nghiệm

83

Quản lý kết quả xét nghim

84

Kết nối máy xét nghiệm (ra lệnh và nhận kết quả xét nghiệm tự động từ máy xét nghiệm)

85

Báo cáo thống kê

86

Quản lý mẫu xét nghiệm

Nâng cao

87

Quản lý hóa chất xét nghiệm

88

Kết ni liên thônvới phần mềm HIS (nhận chỉ định từ HIS và đồng bộ kết quả xét nghiệm với HIS)

89

Thiết lập thông số cảnh báo khi vượt ngưỡng bình thường

VI. Nhóm tiêu chí phi chức năng

TT

Tiêu chí

Mức

90

Tính khả dụng

Dễ hiểu/dễ sử dụng

Cơ bản

Hệ thống đơn giản trong cài đặt và quản lý

Giao diện thân thiện phù hợp với quy trình nghiệp vụ hiện đang vận hành.

91

Tính ổn định

Dữ liệu đầu ra chính xác

Hệ thống gây trung bình dưới 10 lỗi/tháng trong 3 tháng vận hành đầu tiên. Dưới 10 lỗi/năm trong 3 năm vận hành tiếp theo và dưới 3 li/năm trong các năm vận hành tiếp theo (Lỗi gây dừng/tổn hại hệ thống)

Thời gian trung bình giữa hai sự cố phải lớn hơn 4 giờ.

92

Hiệu năng

Khả năng đáp ứng 90% * tổng số cán bộ online

Thời gian xử lý chấp nhận được (tra cu dữ liệu, kết xuất báo cáo thng kê)

93

Tính hỗ trợ

Tổ chức tập huấn người dùng cuối sử dụng hệ thống.

Các hỗ trợ được thực hiện, phản hồi trong vòng tối đa 12 giờ làm việc.

94

Cơ chế ghi nhận lỗi

Ghi vết (log) lại toàn bộ tác động của các người dùng trên hệ thống, lưu trữ tập trung trên máy chủ để làm cơ sở phân tích các li hoặc quá trình tác động hệ thống khi cần thiết.

Có quy định ghi lại các lỗi và quá trình xử lý li, đặc biệt các lỗi liên quan tới an toàn, bảo mật trong kiểm tra và thử nghiệm.

95

Bảo hành, bảo trì

Thời gian bảo hành hệ thống tối thiểu 12 tháng.

96

Tài liệu hướng dẫn người sử dụng

Cung cấp các tài liệu người dùng: Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, tài liệu mô tả nghiệp vụ các tính năng hệ thống.

Cung cấp các tài liệu quản trị vận hành hệ thống: Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống, tài liệu mã li và xử lý sự cố, tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống

97

Nhân lực

Có cán bộ chuyên trách CNTT hoặc tổ CNTT.

98

Hỗ trợ người dùng

Hỗ trợ từ xa.

99

Công nghệ phát triển hệ thống

Sử dụng các hệ thống CSDL phổ biến, ưu tiên hệ thống CSDL có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn.

Nâng cao

Sử dụng các công nghệ, lập trình hướng dịch vụ tạo tính mềm dẻo, linh hoạt trong việc lựa chọn công nghệ, nền tảng hệ thống, nhà cung cấp và người sử dụng cho mô hình SOA; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì hệ thống.

100

Tính module hóa

Hệ thống được chia thành các phân hệ (module) xử lý độc lập. Có khả năng thêm mới/loại bỏ các module chức năng cụ thể một cách linh hoạt, không ảnh hưởng tới tính chính xác và hoạt động của hệ thống tổng th nói chung.

101

Tính khả dụng

Cho phép khai thác hệ thống từ xa qua trình duyệt Web (hỗ trợ các trình duyệt Web thông dụng như Chrome, IE, Mozilla Firefox,...)

102

Tính ổn định

Li chấp nhận là lỗi trung bình không gâtổn hại trầm trọng hệ thống và có thể phục hồi trong thời gian dưới 5 phút nhưng không được quá 10 lỗi/tháng khi triển khai.

Khi xảy ra các sự cố làm ngừng vận hành hệ thống, hệ thống phải đảm bảo phục hồi 70% trong vòng 1 giờ và 100% trong vòng 24 giờ.

103

Tính hỗ trợ

Hệ thống được hỗ trợ 24/24.

104

Tiếp nhận, phản hồi, xử lý sự cố

Thời gian tiếp nhận và phản hồi khi có sự cố dưới 24 giờ.

Thời gian xử lý lỗi hệ thống dưới 48 giờ.

Thời gian hướng dẫn xử lý các ldữ liệu dưới 72 giờ.

105

Hiệu năng

Hệ thống đảm bảo phục vụ 100% * tổng số cán bộ online

Hệ thống truy cập thời gian thực. Các tác vụ thực hiện phản hồi trong thời gian dưới 10 giây

106

Độ tin cậy

Hệ thống online 24/7

Khả năng chịu li

Khả năng phục hồi

107

Khả năng kết nối, liên thông

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT.

108

Khả năng kết ni, liên thông với các hệ thống thông tin khác

Kết ni, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR và các hệ thng thông tin y tế khác.

109

Áp dụng các tiêu chuẩn, hợp chuẩn theo quy định hiện hành

Áp dụng các tiêu chuẩn trong nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn HL7, HL7 CDA, DICOM, ICD-10,...)

110

Bản quyền

Phần mềm thương mại hoặc nguồn mở

Phần mềm bản quyền vẫn còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật các bản vá lỗi

111

Cơ chế giám sát và cập nhật phần mềm

Cung cấp đy đủ các công cụ hỗ trợ vận hành, giám sát, cảnh báo hệ thống

Toàn bộ các cảnh báo/li/log được phân loại/lọc để dễ dàng theo dõi

Ghi vết hệ thống, tiến trình và tác động của người dùng

Có cơ chế cập nhật phần mềm tự động khi có các phiên bản cập nhật phần mềm

112

Nhân lực

Phòng CNTT (đáp ứng theo quy định của Thông tư số 53/2014/TT-BYT)

113

Hỗ trợ người dùng

Hỗ trợ người dùng trực tiếp

Hỗ trợ người dùng trực tuyến (duy trì 1 số điện thoại hỗ trợ 24/24 các vấn đề phát sinh)

VII. Nhóm tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin

TT

Tiêu chí

Mức

114

Kiểm soát người dùng truy cập hệ thống

Quản lý xác thực

Cơ bản

Quản lý phiên đăng nhập

Phân quyền người dùng

Kiểm soát dữ liệu đầu vào

Kiểm soát dữ liệu đầu ra

Kiểm soát ngoại lệ và ghi vết ứng dụng

115

Kiểm soát người dùng truy cập CSDL

Phải thiết lập chính sách tài khoản và phân quyền an toàn

Cấu hình giới hạn truy cập từ địa chỉ IP hợp lệ và ghi vết cho hệ quản trị CSDL

116

Ghi vết (log) toàn bộ tác động lên hệ thống

Hệ thống phải đảm bảo ghi vết các chức năng cập nhật dữ liệu vào hệ thống và các chức năng khai thác dữ liệu chính

Hệ thống có chức năng xem lịch sử tác động hệ thống

117

Phần mềm diệt virus

Cập nhật CSDL virus thường xuyên.

118

Cơ chế kiểm soát chống sao chép dữ liệu

Ngăn chặn các thiết bị vật lý lưu trữ sao chép dữ liệu (USB, ổ cứng di động)

Cài đặt phần mềm chống sao chép dữ liệu

119

Hệ thống tường lửa chống xâm nhập từ xa

Có tường lửa chuyên dụng phân tách gia các vùng Internet, máy chủ ứng dụng và người dùng mạng nội bộ; ngăn chặn các xâm nhập trái phép.

Nâng cao

120

Quy định phổ biến và hướng dẫn định kỳ cách phòng ngừa virus

Quy định rà quét kiểm tra định kỳ phát hiện và phòng chống mã độc (malware) trên hệ thống dịch vụ

121

Hệ thống sao lưu, phục hồi dữ liệu

Xây dựng phương án sao lưu và khôi phục phù hợp, phải thực hiện sao lưu hàng ngày.

122

Phương thức mã hóa dữ liệu/thông tin

Các dữ liệu quan trọng, nhạy cảm có thể được mã hóa bằng các kỹ thuật tránh lấy cắp dữ liệu

Hệ thống quản lý được các bộ khóa giải mã dữ liệu

Người sử dụng giải mã được dữ liệu khi được cung cấp khóa giải mã

123

Phương thức mã hóa mật khẩu của người dùng

Mật khẩu của người dùng phải được mã hóa bng các kỹ thuật salt, hash (MD5, SHA) tránh lấy cắp mật khẩu

124

Có kịch bản phòng ngừa, khắc phục sự cố

Xây dựng các bài kiểm tra, thử nghiệm mô phỏng các hình thức tn công gây mt an toàn thông tin, từ đó đưa ra phương pháp phòng chng và khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin

125

 quy trình an toàn, an ninh thông tin

Xây dựng quy trình, quy định đối với người dùng và đối với quản trị khi tiếp nhận và vận hành hệ thống nhằm tăng cường tính an ninh cho hệ thống dịch vụ

126

Có cơ chế chống tấn công, xâm nhập từ xa (DOS, DDOS)

Thiết lập cơ chế chng tấn công từ chối dịch vụ trên hệ thống

127

Có cơ chế cảnh báo và chng tấn công có chủ đích đối với các hệ thống cung cấp dịch vụ qua Internet

 

128

Tích hợp chữ ký số

 

VIII. Bệnh án điện t (EMR)

TT

Tiêu chí

Mức

Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Cơ bản

129

Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân

130

Quản lý tài liệu lâm sàng

131

Quản lý chỉ định

132

Quản lý kết quả (xét nghiệm, chn đoán hình ảnh)

133

Quản lý điều trị

134

Quản lý thuốc

Qun lý thông tin hành chính

135

Quản lý thông tin bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế

136

Quản lý thông tin nhân khẩu của bệnh nhân và việc đồng bộ thông tin nhân khẩu

137

Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện

Quản lý hồ sơ bệnh án

Nâng cao

138

Quản lý vòng đời và tuổi thọ của hồ sơ bệnh án

139

Đồng bộ hồ sơ bệnh án

140

Lưu trữ và phụhồi hồ sơ bệnh án

Quản lý hạ tầng thông tin

141

An ninh hệ thống

142

Kiểm tra, giám sát

143

Quản lý thuật ngữ (danh mục dùng chung) nội bộ và tiêu chuẩn

144

Quản lý kết nối, liên thông dựa vào các tiêu chuẩn (kết xuất bệnh án điện tử theo tiêu chuẩn HL7 CDA, CCD)

145

Quản lý các quy tắc nghiệp vụ

146

Sao lưu dự phòng và phục hồi CSDL

 

PHỤ LỤC II

BẢNG TỔNG HỢP TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢNG TỔNG HỢP TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Mức

Tiêu chí

1

- Hạ tầng đáp ứng mức 1;

- HIS đáp ứng mức 1;

- Cho phép truy cập thông tin điện tử về người bệnh.

2

Đáp ứng các yêu cầu của mức 1 và các yêu cầu sau đây:

- Hạ tầng đáp ứng mức 2;

- HIS đáp ứng mức 2;

- Tiêu chí phi chức năng đáp ứng mức cơ bản;

- Bảo mật và an toàn thông tin đáp ứng mức cơ bản;

- Xây dựng được kho dữ liệu lâm sàng (CDR) tập trung bao gồm danh mục dùng chung, dược, chỉ định và kết quả xét nghiệm;

- Chia sẻ thông tin/dữ liệu (hiện tồn tại trong CDR) giữa các bên liên quan tham gia vào quá trình chăm sóc người bệnh.

3

Đáp ứng các yêu cầu của mức 2 và các yêu cầu sau đây:

- Hạ tầng đáp ứng mức 3;

- HIS đáp ứng mức 3;

- LIS đáp ứng mức cơ bản;

- Quản lý điều hành đáp ứng mức cơ bản;

- Hồ sơ điện tử bao gồm sinh hiệu (nhịp mạch, nhiệt độ, huyết áp), ghi chép của điều dưỡng, thông tin về thủ thuật/kỹ thuật/phẫu thuật của lần khám bệnh chữa bệnh lưu trữ tập trung tại CDR;

- Triệu chứng lâm sàng, kê đơn thuốc điện tử:

+ Hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS) cấp độ 1 hỗ trợ việc kê đơn thuốc điện tử (đơn thuốc mới và kê lại đơn thuốc cũ);

+ Tất cả thông tin thuốc đều sn sàng trên môi trường mạng hỗ trợ CDSS.

4

Đáp ứng mức 3 và các yêu cầu sau đây:

- Hạ tầng đáp ứng mức 4;

- HIS đáp ứng mức 4;

- LIS đáp ứng mức đầy đủ;

- PACS đáp ứng cơ bản, cho phép các bác sỹ truy cập hình ảnh y khoa từ bên ngoài khoa chn đoán hình ảnh;

- Các bác sỹ chỉ định trên môi trường điện tử;

- Quản lý toàn bộ chỉ định của dịch vụ bệnh nhân nội trú.

5

Đáp ứng mức 4 và yêu cu sau đây:

- Hạ tầng đáp ứng mức 5;

- HIS đáp ứng mức 5;

- PACS đáp ứng nâng cao, thay thể tất cả phim.

6

Mức 6 (bệnh viện thông minh) gồm các tiêu chí cụ thể sau:

- Đáp ứng mức 5;

- Hạ tầng đáp ứng mức 6;

- HIS đáp ứng mức 6;

- EMR mức cơ bản;

- Quản lý điều hành đáp ứng mức nâng cao;

- Tiêu chí phi chức năng đáp ứng nâng cao;

Bảo mật và an toàn thông tin đáp ứng nâng cao;

CDSS cấp độ 2 hỗ trợ quy trình/phác đồ điều trị dựa trên bằng chứng (các cảnh báo duy trì sức khỏe, dược):

+ CDSS hỗ trợ kiểm tra tương tác thuốc/thuc;

+ Bộ quy tắc kiểm tra và phát hiện xung đột ban đầu trong chỉ định hoặc kê toa thuốc.

- Điện tử hóa tất cả các biểu mẫu ghi chép của bác sỹ, điều dưỡng với các biểu mẫu có cu trúc bao gồm ghi chú diễn biến, tư vấn, danh sách các vn đề, tóm tắt ra viện;

Quản lý thuốc theo quy trình khép kín, sử dụng mã vạch (bar code) hoặc các công nghệ khác để định danh tự động (như RFID), cấp phát thuốc tại giường bệnh, sử dụng công nghệ định danh tự động chẳng hạn như quét mã vạch trên bao bì thuốc và mã vạch ID bệnh nhân.

7

Mức 7 (bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy, nếu đáp ng được các quy định của pháp luật có liên quan) gồm các tiêu chí cụ thể sau:

- Đáp ứng mức 6;

- Hạ tầng đáp ứng mức 7;

- HIS đáp ứng mức 7;

- EMR nâng cao;

- CDSS cấp độ 3 cung cấp hướng dẫn cho tất cả các hoạt động của bác sỹ liên quan đến phác đồ và kết quả điều trị theo các biểu mẫu cảnh báo tùy chỉnh phù hợp;

- Áp dụng các mẫu phân tích dữ liệu đối với kho dữ liệu lâm sàng (CDR) để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, sự an toàn của bệnh nhân và hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe;

- Thông tin lâm sàng luôn trong trạng thái sẵn sàng cho việc chia sẻ giữa các thực thể có thẩm quyền điều trị bệnh nhân thông qua các giao dịch điện tử tiêu chuẩn (HL7, HL7 CDA, CCD);

- Kết xuất tóm tắt dữ liệu liên tục của tất cả các dịch vụ trong bệnh viện (nội trú, ngoại trú, cấp cứu, phòng khám,...).

 

PHỤ LỤC III

BÁO CÁO MỨC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

…..…[1]..……
…..…[2]..……

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:        /…[3]….

[4]… …, ngày … … tháng … …năm 20 … …

 

BÁO CÁO

Mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, cha bệnh

Kính gửi:……………[1]………………

Tên cơ sở KBCB: [2]...........................................................................................................

Địa chỉ: [5]...........................................................................................................................

Người đứng đầu cơ sở KBCB: ..........................................................................................

Điện thoại liên hệ: ………………………. Email: .................................................................

Căn cứ quy định tại Thông tư.../2017/TT-BYT ngày...tháng...năm 2017 của Bộ Y tế về Ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

...[2]….. đạt mức …..[6]……. về ứng dụng công nghệ thông tin.

...[2]... báo cáo với... [1]….. để tổng hợp, theo dõi kiểm tra và đăng tải thông tin theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)

 

___________

1 Tên cơ quan chủ qun của cơ sở KBCB.

2 Tên cơ sở KBCB.

3 Ký hiệu văn bản.

4 Địa danh tnh/thành phố trực thuộc trung ương.

5 Địa chỉ cụ thể của cơ sở KBCB.

6 Mức UDCNTT.

Xem thêm văn bản pháp quy khác
Thông tư số 46/2018/TT-BYT - QUY ĐỊNH HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ
Thông tư số 46/2018/TT-BYT - QUY ĐỊNH HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ
Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
27/02/2019 - 2636 lượt xem
Quyết định 6556/QĐ-BYT Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định 6556/QĐ-BYT Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định 6556/QĐ-BYT Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
04/01/2019 - 3330 lượt xem
Tài liệu tập huấn về Quyết định 595/QĐ-BHXH
Tài liệu tập huấn về Quyết định 595/QĐ-BHXH
Tài liệu tập huấn những điểm mới của Quyết định 595/QĐ-BHXH và quy trình cấp mã số BHXH được phát hành bởi cơ quan BHXH Thành phố Hà Nội ngày 02/10/2017.
19/10/2017 - 2674 lượt xem
Quyết định 4210/QĐ-BYT: Bổ sung chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra trong quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT
Quyết định 4210/QĐ-BYT: Bổ sung chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra trong quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT
Bộ Y tế vừa ban hành 9 bảng quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám - chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
11/10/2017 - 4626 lượt xem
595/QĐ-BHXH Quyết định Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
595/QĐ-BHXH Quyết định Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày 14/04/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/5/2017 và thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015.
16/04/2017 - 1877 lượt xem
Thông tư 46/2016/TT-BYT quy định về Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Thông tư 46/2016/TT-BYT quy định về Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 46/2016/TT-BYT quy định về Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Các bệnh trong Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được gán mã bệnh theo Phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10), nếu bệnh chưa được gán mã bệnh theo phân loại ICD-10 thì thống nhất xác định tên theo chẩn đoán bệnh.
09/03/2017 - 3694 lượt xem
Nghị định số 166/2016/NĐ-CP: Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN
Nghị định số 166/2016/NĐ-CP: Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN
Từ 1/3, Nghị định 166 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt đầu có hiệu lực. Người dân có thể đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm; giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT và việc trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
09/03/2017 - 2351 lượt xem
Công văn số 5386/BHXH-CSYT ngày 30/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT
Công văn số 5386/BHXH-CSYT ngày 30/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày 30/12/2016 BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 5386/BHXH-CSYT về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT
04/01/2017 - 3071 lượt xem
Công văn số 5328/BHXH-CSYT ngày 29/12/2016 của BHXH VN hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT
Công văn số 5328/BHXH-CSYT ngày 29/12/2016 của BHXH VN hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày 29/12/2016 BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 5328/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT
04/01/2017 - 5268 lượt xem
Công văn số 5276/BHXH-CSYT ngày 28/12/2016 của BHXH VN đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.
Công văn số 5276/BHXH-CSYT ngày 28/12/2016 của BHXH VN đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.
Ngày 28/12/2016 BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 5276/BHXH-CSYT về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.
04/01/2017 - 3072 lượt xem
Công văn số 4725/BHXH-CSYT ngày 25/11/2016 về việc đính chính Phụ lục 02 kèm theo Công văn số 4262/BHXH-CSYT
Công văn số 4725/BHXH-CSYT ngày 25/11/2016 về việc đính chính Phụ lục 02 kèm theo Công văn số 4262/BHXH-CSYT
Ngày 25/11/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ban hành công văn 4725/BHXH-CSYT về việc đính chính Phục lục 02 kèm theo Công văn số 4262/BHXH-CSYT ngày 28/10/2016 đã áp sai mức giá của 26 dịch vụ kỹ thuật.
30/11/2016 - 4212 lượt xem
Công văn số 4450/BHXH-CSYT ngày 07/11/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT
Công văn số 4450/BHXH-CSYT ngày 07/11/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày 07/11/2016, BHXH Việt Nam có Công văn số 4450/BHXH-CSYT về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT, nội dung cụ thể như sau:
24/11/2016 - 2279 lượt xem
Công văn số 4262/BHXH-CSYT ngày 28/10/2016 về việc giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Công văn số 4262/BHXH-CSYT ngày 28/10/2016 về việc giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày 28/10/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam( BHXH) đã ban hành công văn số 4262/ BHXH - CSYT nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ( BHYT).
28/10/2016 - 5556 lượt xem
Công văn số 3928/BHXH-CNTT ngày 11/10/2016 của BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, TP xử lý tình huống khi quét mã vạch in trên thẻ BHYT
Công văn số 3928/BHXH-CNTT ngày 11/10/2016 của BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, TP xử lý tình huống khi quét mã vạch in trên thẻ BHYT
Công văn số 3928/BHXH-CNTT ngày 11/10/2016 của BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, TP xử lý tình huống khi quét mã vạch in trên thẻ BHYT
22/10/2016 - 2702 lượt xem
Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán DVKT y tế đối với người tham gia BHYT
Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán DVKT y tế đối với người tham gia BHYT
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
22/10/2016 - 3060 lượt xem
Công văn số 3358/BHXH-CSYT ngày 31/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giám định BHYT 6 tháng cuối năm 2016
Công văn số 3358/BHXH-CSYT ngày 31/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giám định BHYT 6 tháng cuối năm 2016
Công văn số 3358/BHXH-CSYT ngày 31/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giám định BHYT 6 tháng cuối năm 2016
05/09/2016 - 2762 lượt xem
Quyết định 4554/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị Định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
Quyết định 4554/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị Định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
25/08/2016 - 26 lượt xem
Công văn số 2723/BHXH-CSYT ngày 21/7/2016 hướng dẫn gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin giám định BHYT
Công văn số 2723/BHXH-CSYT ngày 21/7/2016 hướng dẫn gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày 20/6/2016, TGĐ BHXH VN đã có Quyết định số 917/QĐ-BHXH ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 2.0 ( Sau đây gọi là Cổng tiếp nhận) đồng thời chính thức tiếp nhận hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế điện tử từ các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đến Hệ thống thông tin giám định BHYT
02/08/2016 - 3000 lượt xem
Quyết định số 1724/QĐ-BYT ngày 9/5/2016 Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương Đợt 4
Quyết định số 1724/QĐ-BYT ngày 9/5/2016 Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương Đợt 4
Ngày 9/5/2016, Bộ y tế ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện làm cơ sở để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Danh mục đợt 4 (tại Phụ lục kèm theo) bao gồm các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp là tương đương giữa các danh mục ban hành
27/06/2016 - 1765 lượt xem
Quyết định số 1016/QĐ-BYT ngày 25/3/2016 Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương Đợt 3
Quyết định số 1016/QĐ-BYT ngày 25/3/2016 Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương Đợt 3
Ngày 25/3/2016, Bộ y tế ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện làm cơ sở để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Danh mục đợt 3 (tại Phụ lục kèm theo) bao gồm các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp là tương đương giữa các danh mục ban hành
26/06/2016 - 1570 lượt xem
Quyết định 984/QĐ-BYT ngày 23 tháng 3 năm 2016 Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương đợt 2
Quyết định 984/QĐ-BYT ngày 23 tháng 3 năm 2016 Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương đợt 2
Ngày 23/3/2016, Bộ y tế đã ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện làm cơ sở để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Danh mục đợt 2 (tại Phụ lục kèm theo) bao gồm các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp là tương đương
25/06/2016 - 1530 lượt xem
Quyết định số 917/QĐ-BHXH về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0
Quyết định số 917/QĐ-BHXH về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0
Ngày 20/6/2016, BHXH Việt Nam đã quyết định ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0
23/06/2016 - 3443 lượt xem
Công văn 3171/BYT-BH V/v triển khai kết nối, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT
Công văn 3171/BYT-BH V/v triển khai kết nối, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT
Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 8933/VPCP-KGVX ngày 29/10/2015, Công văn số 1710/VPCP-KGVX ngày 16/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện tin học hóa trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); để đồng bộ việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với hệ thống dữ liệu tập trung của Bộ Y tế phục vụ công tác quản lý Nhà nước và hệ thống giám định thanh toán BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 30/6/2016, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay một số việc sau:
21/06/2016 - 2023 lượt xem
Quyết định 324/QĐ-BHXH về việc Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 1.0
Quyết định 324/QĐ-BHXH về việc Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 1.0
Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 1.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
21/06/2016 - 1837 lượt xem
Công văn số 1741/BHXH-CSYT ngày 19/5/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT
Công văn số 1741/BHXH-CSYT ngày 19/5/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày 19/5/2016, BHXH Việt Nam ban hành văn bản số 1741/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công An; Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam về triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT.
24/05/2016 - 21030 lượt xem
Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
19/04/2015 - 2394 lượt xem